Ochrana osobních dat

Česká televize, provozovatel fotobanky České televize a webových stránek Fotobanka ČT, si je vědoma skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Česká televize prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Česká televize disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Česká televize při své činnosti neposkytuje, ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.


Neregistrovaní uživatelé

Stránky Fotobanka ČT (vyhledávání fotografií, stahování fotografií s vodoznakem, přístup k ceníkům a licencím) jsou veřejně přístupné webové stránky dostupné pro všechny uživatele, kteří mohou stránky používat anonymně. Příchodem na stránku fotobanky České televize se některé informace, jako například země a odkazující stránka nebo IP adresa návštěvníka stránky, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na uživatelských stránkách. Ke zvýšení komfortu uživatelů využívají stránky funkce „cookies“.


Registrovaní uživatelé

Vzhledem k tomu, že Česká televize je vázána závazky vyplývajícími ze smluvních vztahů s jejími partnery, stejně jako některými technickými omezeními vyplývajících z charakteru nabízených služeb a produktů, jsou nadstandardní služby a funkce na webových stánkách Fotobanky ČT dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři na Fotobance ČT a tato registrace je ze strany ČT následně schválena. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky s výjimkou povinnosti respektovat obchodní podmínky České televize a pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorským zákonem. Registrovaný uživatel poskytuje České televizi také své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, především své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další doplňující údaje. Pro shromažďování a zpracování takových údajů vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu České televizi nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona dává osoba České televizi bez omezení rozsahu, a to na dobu neurčitou. Souhlas může osoba kdykoliv odvolat. Česká televize je v takovém případě povinna nakládat se všemi zpracovanými osobními údaji podle znění uvedeného zákona. Odvoláním souhlasu však uživatel ztrácí přístup k nadstandardním službám. Souhlas uděluje osoba České televizi k obchodním a marketingovým účelům a to na neomezenou dobu.


Použití informací

Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, zejména pro potřeby komunikace v obchodním styku. Ostatní informace z registrace jsou používány k tvorbě personalizovaného obsahu a služeb na stránce, ke správnému nastavení osobního uživatelského účtu a přizpůsobení služeb požadavkům a potřebám uživatelů. Pro lepší pochopení všeobecných potřeb návštěvníků stránky může Česká televize také profilovat data v souhrnné formě. Například Česká televize může vytvořit seznam nejpoužívanějších vyhledávacích frází tak, že shrne základní vyhledávací fráze od individuálních uživatelů. Shromážděná data jsou anonymní a neobsahují žádné osobní informace, které by mohly identifikovat uživatele.


E-mail

Česká televize používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému Fotobanky ČT  využívají při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři automaticky. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesů a nelze bez něj dokončit registraci.

Takto zasílané zprávy mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti je proto současně s uvedením e-mailové adresy vyžadováno udělení výslovného souhlasu s použitím e-mailové adresy pro zasílání zpráv ve smyslu tohoto zákona.

Česká televize neprodává, ani neposkytuje seznam e-mailů třetím osobám.


Newsletter Fotobanky ČT

Česká televize rozesílá klientům fotobanky formou e-mailu nepravidelný newsletter. Jeho odběr je dobrovolný a není závislý na registraci uživatele. K jeho odběru se uživatel přihlašuje samostatně na stránce registrace, případně přímo na stránce Newsletteru či v sekci „Můj účet“. Odběr lze kdykoli ukončit provedením příslušné operace na těchto stránkách či přímo v doručené zprávě.


Odhlášení propagačních materiálů

Registrovaný uživatel má možnost odebírat propagační materiály České televize. Odhlásit zasílání těchto materiálů je možné při registraci, případně později v sekci „Můj účet“. Opětovné přihlášení k odběru těchto materiálů je možné pouze v sekci „Můj účet“ na této stránce.

 

Kontrola, aktualizace nebo oprava údajů

Údaje zadané při registraci lze překontrolovat nebo aktualizovat v sekci „Můj účet“ na stránce Fotobanky ČT.


Změny v podmínkách zpracování osobních údajů

Česká televize si vyhrazuje právo na změnu podmínek zpracování osobních údajů. O změnách budou uživatelé samozřejmě informováni. Česká televize doporučuje překontrolovat tyto podmínky při každé návštěvě webové stránky.


Pokud máte jakékoli otázky týkající se podmínek zpracování vašich údajů, nebo otázky, které se týkají osobních informací, které jste poskytli Fotobance ČT, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu fotobanka@ceskatelevize.cz nebo volejte na tel.: +420 261 137 280


© Copyright 2017 Česká televize. Všechna práva vyhrazena.